leveringsvoorwaarden van installatiebedrijf P.voss b.v.

Algemene Voorwaarden voor Onderhouds- en Serviceabonnementen voor technische apparaten en technische installaties in/bij woningen

1. Definities

In dit document worden een aantal termen gebruikt die als volgt gedefinieerd kunnen worden.

 • Consument: de natuurlijke persoon, die niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf.
 • Installateur: de rechtspersoon die handelt onder de naam Installatiebedrijf P.Voss B.V.
 • Onderhoud: werkzaamheden aan een apparaat en/of installatie die bijdragen aan de veiligheid en het ongestoord functioneren daarvan, volgens de richtlijnen die voor het apparaat en de installatie van toepassing zijn. 
 • Onderhoudsabonnement: overeenkomst tussen de consument en de installateur, die de installateur verplicht tot het periodiek uitvoeren van onderhoud.
 • Storingsbeurt: het ter plaatse verrichten van werkzaamheden gericht op het opheffen van een en dezelfde storing.
 • Serviceabonnement: onderhoudsovereenkomst die de installateur verplicht tot het uitvoeren van een overeengekomen maximum aantal storingsbeurten per jaar.
 • Storing: een gebrek aan een (onderdeel van een) apparaat of installatie, waardoor het adequaat functioneren daarvan onmogelijk is geworden.
 • Apparaat of installatie: het technische apparaat of de technische installatie waarop het onderhouds- of serviceabonnement tussen de consument en installateur betrekking heeft.
 • Signaleringssysteem: een installatie gericht op beveiliging tegen en/of bestrijding van inbraak of brand, bestaande uit middelen om waar te nemen, te ontdekken, en/of te registreren en eventueel via geluid, licht of andere middelen te waarschuwen en/of door te melden.

2. De Prijs

 1. De overeengekomen prijs is inclusief voorrijkosten en inclusief btw.
 2. Het tarief wordt eenmaal per jaar automatisch aangepast conform CBS indexcijfers regelingslonen in de particulieren bedrijven en regelingslonen in de metaal- en elektronische industrie.

3. Algemene verplichtingen van de installateur

 1. De installateur neemt de voorschriften in acht die betrekking hebben op de overeengekomen werkzaamheden, en zal deze werkzaamheden als een goed vakman uitvoeren.
 2. De installateur handhaaft de esthetische kwaliteit van het apparaat en/of de installatie.
 3. De installateur stelt de consument onmiddellijk op de hoogte van geconstateerde gebreken aan het apparaat en/of de installatie.
 4. De installateur noteert de uitgevoerde werkzaamheden. De installateur verstrekt de consument een kopie van zijn notities.
 5. Op verzoek van de consument verstrekt de installateur een algemene bedieningshandleiding voor het apparaat en/of de installatie.
 6. De installateur brengt de consument tijdig op de hoogte van wijzigingen van zijn naam, adres, en telefoonnummer.

4. Verplichtingen van de installateur bij onderhoud

 1. De installateur informeert de consument van tevoren over dag en tijdstip waarop hij het onderhoud aan het apparaat en/of de installatie zal uitvoeren. In onderling overleg van partijen kan hiervan worden afgeweken.
 2. De werkzaamheden worden binnen de normale werktijden van de installateur uitgevoerd, tenzij installateur en consument anders afspreken.
 3. Indien de installateur niemand thuis treft en hij geen bericht van verhindering heeft ontvangen, dan laat hij een schriftelijk bericht achter waarin hij wijst op de consequentie van artikel 6 lid 3.

5. Verplichtingen van de installateur bij storingen

 1. De installateur voert een storingsbeurt uitsluitend uit op verzoek van de consument.
 2. De installateur voert een storingsbeurt uit binnen 24 uur nadat de consument de storing aan hem heeft gemeld, tenzij de storing geen spoedeisend karakter heeft.
 3. De installateur verhelpt de storing die geen spoedeisend karakter heeft in overleg met de consument zo spoedig mogelijk.
 4. De installateur stelt de consument op de hoogte indien een storingsbeurt naar verwachting langer dan twee werkuren zal duren en attendeert de consument er op dat het meerdere aan werkuren voor rekening van de consument komt.
 5. Indien een storingsbeurt niet leidt tot het opheffen van de storing, dan stelt de installateur de consument op de hoogte van zijn bevindingen.
 6. De storingsbeurt wordt geacht te zijn uitgevoerd indien de consument na een gemaakte afspraak de installateur niet in staat stelt om de storingsbeurt uit te voeren.
 7. Storingen die het gevolg zijn van:
  – toevallige of moedwillige beschadiging of
  – blikseminslag, brand- , storm- of waterschade of
  – onoordeelkundige bediening of
  – werk dat is uitgevoerd door een ander dan de installateur,
  vallen buiten het serviceabonnement.

6. Verplichtingen van de consument

 1. Als het apparaat of de installatie niet of niet meer voldoet aan de van toepassing zijnde voorschriften, dan zorgt de consument (voor zover partijen niet anders hebben afgesproken) voor herstel van het gebrek.
 2. De consument stelt de installateur in de gelegenheid het werk te verrichten en verschaft de aansluitingsmogelijkheden voor gebruik van de energie die voor het werk benodigd zijn.
 3. De werkzaamheden worden geacht te zijn verricht indien de consument meer dan één keer de installateur niet in de gelegenheid heeft gesteld de overeengekomen werkzaamheden te verrichten. Bericht van verhindering door de consument dient te gebeuren uiterlijk één werkdag voor de dag waarop de installateur zijn werkzaamheden zal uitvoeren.
 4. De benodigde elektriciteit en het benodigde gas en water zijn voor rekening van de consument.
 5. De consument geeft de op het apparaat c.q. de installatie betrekking hebbende documentatie, voor zover hij deze in bezit heeft, op verzoek aan de installateur ter inzage.
 6. De consument stelt de installateur op de hoogte wanneer een ander dan de installateur werkzaamheden heeft uitgevoerd aan het apparaat c.q. de installatie.
 7. De consument stelt de installateur tijdig maar in ieder geval minstens één dag voor het uitvoeren van de werkzaamheden op de hoogte van wijzigingen in het gebruik, de bestemming en/of de standplaats van het apparaat cq de installatie.
 8. De consument stelt de installateur op de hoogte van wijzigingen in zijn adres, telefoonnummer en rekeningnummer.

7. Betaling

 1. Tenzij partijen anders hebben afgesproken, wordt de contractprijs maandelijks geïncasseerd via automatisch incasso.
 2. Bij ontvangst van een factuur, dient de consument het bedrag binnen 14 dagen te betalen aan de installateur.
 3. In geval van niet tijdige betaling mag de installateur rente in rekening brengen vanaf de in de betalingsherinnering genoemde uiterste betalingsdatum tot de dag van ontvangst van het aan hem verschuldigde bedrag. De rente is gelijk aan de wettelijke rente van artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek.

8. Niet nakomen van verplichtingen

 1. Als een partij door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, dan stelt hij de andere partij daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

9. Aansprakelijkheid

 1. De installateur is aansprakelijk voor schade, voor zover deze hem kan worden toegerekend, tot een bedrag van € 1.000.000 per gebeurtenis.
 2. In afwijking van lid 1 is de installateur niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet naar behoren functioneren van een signaleringssysteem als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet indien en voor zover de schade:
  – het gevolg is van opzet of grove schuld van de installateur of zijn ondergeschikte, of
  – gedekt wordt door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de installateur.

10. Restitutie

In geval van vooruitbetaling van de prijs heeft de consument bij beëindiging van het abonnement (anders dan wegens verzuim van de consument) tegenover de installateur recht op teruggave van de prijs naar evenredigheid van het nog niet verstreken deel van de periode waarop de betaling betrekking had.